Privacy policy

Privacy policy

Uprzejmie informujemy, że DIAMOND CLINIC Sp. z o.o. stosuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, w tym danych wrażliwych. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej placówce.

Administratorem Państwa danych osobowych i danych wrażliwych jest DIAMOND CLINIC Sp. z o.o.;

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z administratorem danych osobowych na adres e-mail kontakt@diamondclinic.pl;

Podanie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udzielenia Państwu świadczeń placówki;

Państwa dane są przetwarzane w celu udzielenia, w siedzibie Administratora, świadczeń medycznych i niemedycznych (m.in. kosmetycznychkosmetologicznych), marketing bezpośredni usług własnych administratora danych, rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka) oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, rezerwacji terminu konsultacji lub zabiegu, a także prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, oraz do przesyłania korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych.

Na podstawie danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Państwa. Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać nasze usługi do Państwa potrzeb i zainteresowań, materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Państwa profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Podstawą prawna przetwarzania przez Państwa danych osobowych jest:

– zawarcie umowy o świadczenie usług medycznych,
– zawarcie umowy o świadczenie usług niemedycznych,
– Państwa zgoda,
– aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Państwa dane są przetwarzane wyłącznie przez Administratora, w imieniu Administratora i wyłącznie w celu prawidłowego wykonania świadczenia, w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Polityce Prywatności;

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej;

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny według przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą ustawa dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318),
Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z tych praw należy doręczyć Administratorowi stosowny wniosek. Wniosek można złożyć drogą meilową na adres kontakt@diamondclinic.pl;
Administrator udziela dostępu do danych lub poprawia dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia;

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. W ramach prawa do przenoszenia danych, możecie Państwo wnioskować o uzyskanie skanów dokumentacji, na której znajdują się Państwa dane osobowe lub dane wrażliwe lub żądać przesłania przez Administratora ww. danych bezpośrednio do innego administratora;

W dowolnym momencie, możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingowe. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej w recepcji w siedzibie Administratora, skierować na adres Administratora przesyłką poleconą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@diamondclinic.pl. Administrator niezwłocznie, po otrzymaniu sprzeciwu, zaprzestanie przetwarzać Państwa dane, których sprzeciw dotyczy;

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć w formie pisemnej w recepcji w siedzibie Administratora lub skierować na adres Administratora przesyłką poleconą lub na adres e – mail kontakt@diamondclinic.pl;

W przypadku, gdy przepisy prawa nakładają na placówkę obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej przez określony okres czasu, wówczas dane tam zawarte nie mogą być usunięte przed upływem tego okresu.

Zgromadzone przez Administratora dane osobowe i dane wrażliwe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;

Administratora danych obowiązują powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, w szczególności:

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane RODO,
– ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069),
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 941),
– ustawa dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318)

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych i danych wrażliwych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

Opinie naszych klientów

There are no reviews yet. Be the first one to write one.